//////

Merkury – tajemnicza planeta układu słonecznego

Zakończyła się niedawno misja badawcza sondy kosmicznej Messenger, której zadaniem było maksymalne zbadanie planety znajdującej się najbliżej słońca, a więc Merkurego. Okazuje się bowiem, że ta właśnie planeta jest najmniej znana ze wszystkich planet skalistych naszego Układu Słonecznego. Badanie trwało […]

 

KRAJOWA PRODUKCJA I DOCHÓD

Krajowa produkcja i dochód zmniejszą się z y3 do y2– Podobnie, przy poziomach cen powyżej Pu takich-jak P3 całkowite planowane wydatki konsumentów, przedsiębiorstw i rządu (y3) przewyższą całkowitą wytworzoną ilość dóbr i usług (yi). Ceny dóbr i usług będą podbijane obniżając realny zasób pieniądza a więc i realne bogactwo ludności. Stopy procentowe wzrosną, obniżając planowane wydatki inwestycyjne. Wydatki konsumpcyjne spadną, gdy ludzie będą dążyć do odbudowy swego realnego bogactwa przez oszczędzanie. Z powodu stałych płac i iluzji pieniężnej produkcja wzrośnie w miarę jak producenci i pracownicy będą próbowali wykorzystać wzrost cen.

WIELKOŚCI ROCZNE

Ekonometrycy zazwyczaj wykorzystują wielkości roczne zagregowanej konsumpcji i dochodu wraz ze statystyką ludności w celu oszacowania dochodu i kon­sumpcji na głowę. Następnie, dzielą je często przez indeks cen by wyeliminować skutki inflacji. Zagregowana funk- i cja konsumpcji wprowadzona z tak obliczonych danych jest pokazana na rys. 13.12. ^Każdy punkt pokazuje poziom konsumpcji korespondujący z odpowiednim po­ziomem dochodu, linia przedstawia funkcję konsumpcji wyprowadzoną z tych danych. Matematycznie rzecz biorąc linia ta czy funkcja może być wyrażona jako ;C = 68.7 + 0.89 Y. C równa się funkcji konsumpcji. Obliczona odległość od początku układu współrzędnych (stały składnik) funkcji konsumpcji wynosi $ 68,7; a 0.89 , jest oszacowaną wartością krańcowej skłonności do konsumpcji.

ROBOCZO PRZYJĘTE HIPOTEZY

  • Roboczo przyjęte hipotezy nie zostały udowodnione. Co najwyżej stwierdzono, że nie są niezgodne z zaobser-wowanymi danymi. Wiele z prac ekonometryków zawiera w sobie niełatwe kompromisy’pomiędzy hipotezami ekonomicznymi, dostępnymi danymi i wymaganiami technik statystycznych.Rozważmy na przykład problem estymacji i tes­towania funkcji konsumpcji. Keynes stwierdził, „Fun­damentalnym psychologicznym prawem… jest to, że ; ludzie są usposobieni, w zasadzie i przeciętnie, do ‚ zwiększania konsumpcji, gdy rośnie ich dochód, lecz nie o    tyle o ile on wzrasta.” Sprawdzalną hipotezą wy- prowadzoną z teorii Keynes’a jest twierdzenie, że . krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC) jest dodat­nia, ale mniejsza od jedności.

DANE LICZBOWE

Wykorzystując teorię ekonomiczną, odpowiednie dane liczbowe i metody statystyczne, ekonometrycy konstru­ują i testują modele ekonometryczne. Model ekonometryczny jest równaniem statystycznym lub zestawem równań, które opisują dane ekonomiczne.  Dane liczbowe, które wykorzystują ekonometrycy są czasami zbierane bezpośrednio, ale częściej pochodzą’i zdanych zebranych dla innych celów. Na podstawie tych danych oszacowuje się zależności ekonomiczne przy pomocy dokładnej analizy statystycznej. Wówczas hipo-; tezy dotyczące tych zależności mogą być testowane.To podejście może być wykorzystywane do odrzucę- – oia lub wstępnego zaakceptowania hipotez. Odrzucona .hipoteza tworzy podstawę do rewizji teorii ekonomicznej.

RÓWNOWAGA DOCHODU NARODOWEGO

Przez nałożenie krzywych zagregowanego popytu i zagregowanej podaży na jeden układ współrzędnych,możemy zobaczyć, że w krótkim okresie gospodarka będzie grawitować w kierunku położenia rownowagi E obej­mującego poziom realnego dochodu narodowego y2 i odpowiedającego mu poziomu cen Pt. Przy poziomach cen powyżej Pi – np. P2 – całkowita ilość dóbr i usług ja ą producenci, chcą zaoferować (y3) przekroczy globalną ilość dóbr 1 usług jaką konsumenci, przedsiębiorstwa i rząd chcą kupić (yt). Poziom cen spadnie z powrotem w kierunku Pu gdy firmy będą konkurować w celu pozbycia się swych niechcianych zapasów. Obniżenie cen pobudzi wydatki poprzez zwiększenie realnych: zasobow pieniądza. Stopy procentowe spadną, poziom planowanych inwestycji wzrośnie a planowane wydatki zwiększą się z yi do y2.

ZMIANA ZAGREGOWANEJ PODAŻY

Zmiana zagregowanej podaży przesuwa całą krzywą. Czynniki, które powodują przesunięcie zarówno krótko-, jak i długookresowej krzywej zagregowanej podaży obejmują zmiany technologii i produktywności, dostępność (a więc i ceny) surowców, oczekiwania dotyczące przyszłej inflacji, oraz czynniki instytucjonalne, króre wpływają na efektywność wykorzystania zasobów, takie jak np. regulacje rządowe. Wszelkie czynniki, uważane za przejściowe, które nie zmieniają długookresowych możliwości gospodarczych, takie jak szoki podażowe lub przejściowe zmiany oczekiwanej inflacji nie wywierają wpływu na zagregowaną podaż długookresową.  Krzywa zagregowwanej podaży reaguje nie tylko ria zmiany cen, lecz na cokolwiek, co wpływa na dostępność zasobów lub na skłonność ludzi do cięższej pracy i większej produkcji dóbr i usług.

WYDATKI KONSUMPCYJNE

Założyliśmy niezmienność wszyst­kich czynników ekonomicznych, które mogą wpływać na popyt na dobra i usługi wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne oraz środki i kierunki polityki fiskalnej i monetarnej. Jeśli planowane wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne wzrosną, mogą one przesunąć krzywą zagregowanego popytu, powiedzmy, z ADi do AD2 na rys. 13.6. Ekspansywna polityka fiskalna lub pieniężna może mieć ten sam skutek. I odwrotnie, spadek wydatków konsumpcji i inwestycji i depresyjna polityka fiskalna lub pieniężna przesuną krzywą zagregowanego popytu do wewnątrz. Ogólnie rzecz biorąc, zmiana wielkości jakiegokolwiek czynnika zewnętrznego, jak na przykład nominalnej podaży pieniądza lub polityki fiskalnej rządu, przesunie całą krzywą zagregowanego popytu. Jest to zmiana o zupełnie innym charakterze niż przesunięcie wzdłuż krzywej zagregowanego popytu, które ma miejsce w związku z tym, że zmiana poziomu cen wpływa na realne bogactwo, stopy procentowe lub eksport netto.

ZMIANY ZAGREGOWANEGO POPYTU

Musimy dokładnie odróżnić ruch wzdłuż krzywej zagregowanego popytu od przesu­nięcia całej krzywej. Wśród czynników, które powodują przesunięcie całej krzywej zagregowanego popytu należy wymienić zmiany realnego dochodu, oczekiwania dotyczące inflacji, realne stopy procentowe, poziom optymizmu konsumentów i przed­siębiorców co do przyszłego poziomu aktywności gospodarczej oraz politykę mone­tarną i fiskalną. W każdym przypadku, zmiany, które uważane są za trwałe wywrą prawdopodobnie silniejszy wpływ niż zmiany uznawane za okresowe lub mające charakter przejściowy. Położenie krzywej zagregowanego popytu na rys. 13.1 odzwier­ciedla bardzo istotne, choć niewyrażone, założenie.

ZGODNOŚĆ EKONOMISTÓW

Podczas gdy ekonomiści na ogół zgodni są co do tego, że poziomy cen i dochodu narodowego pozostają w odwrotnej zależności od siebie, siła tej zależności pozostaje przedmiotem kontrowersji. Kwestia, jak dużego wzrostu dochodu narodowego należy oczekiwać wskutek spadku poziomu cen pozostaje otwarta. W praktyce wielkość jakiejkolwiek zmiany dochodu jest trudna do przewidzenia. Obniżenie poziomu cen może mieć istotny wpływ na dochód narodowy.. Jeśli zagregowany popyt wynosi ADU obniżka poziomu cen z P2 do Px spowoduje wzrost dochodu narodowego z yt do y3. Wiele zależy od nachylenia krzywej zagregowanego popytu. Jeżeli jest ona dużo bardziej stroma — np. jak krzywa AD2 h – takie same obniżenie poziomu cen spowoduje dużo mniejszy wzrost dochodu narodowego .